آلودگی حریم رودخانه های شمال

۱۳۹۳/۴/۱۲

هروقت به شهر خود در شمال کشور می روم با مشاهده داخل واطراف نهر ها و رودخانه  های مسیر احساس بدی بمن دست می دهد در ذهن خود منظره رودخانه  های مشابه در شهر های اروپایی که دیده ام را  بارودخانه های خودمان مقایسه و  افسوس میخورم ونمی دانم چه کس یا سازمانی را مقصر بدانم .لجنزار  متعفن بنام رودخانه که ازلوله ها وفاضلاب شهر سرچشمه میگیرند وبه دریا میریزند .عزیزان ما ومسافران خسته از کار وزندگی از سراسرکشور  در این آب شنا میکنند .

مقررات قانونی شدیدومحکم دراین مورد وجود دارد (قانون توزیع عادلانه آب 16/12/1361) ولی اعمال نمیشود.شاید اراده ای جدی برای اعمال قانون وجود ندارد.وزارت نیرو .سازمان آب  وفاضلاب مسئول  پیگیری و اجرای قانون است شهردارن. فرمان داران ودادگستری وسایر نهاد های دولتی وخصوصی  همه مسئولند.البته این آلودگی مزید بر الودگی ناشی ازاستخراج نفت میباشد.هرسال میلیون ها ماهی تلف میشود .

بر سر چه کسی باید فریاد بزنیم؟

ماده 46 میگوید ((آلوده ساختن آب ممنوع است.مسئولیت پیشگیری وممانعت وجلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت ومحیط زیست محول می شود))البته رودخانه های داخل شهر با شهر داری وخارج شهر با سازمان آب میباشد. تعدد مسئولیت خود نقص کار است.اشغال بستر رودخانه هاوحریم رودخانه هاتوسط افراد سودجو در نتیجه تلفات جانی ومالی سالیانه  مصیبت هر ساله شهر های شمالی است.باور بفرمایید این رودخانه ها میتوانند عامل پیشرفت  وانگیزه جلب گردشگران زیادی  به شهرهای شمالی باشند.اگر با لایروبی بموقع  و جلوگیری از واریز فاضلاب خانگی وشهر ی وصنعتی وشیمیایی آب رودخانه هارا صاف وتمیز وروشن داشته باشیم.میتوانیم تاکسی بوت داشته باشیم .باقایق به عمق جنگل برویم.با احداث کمپینگ هایی در کنار جنگل  براحتی با تاکسی بوت به دریا بیایید.البته  انتظار دارم ابتکار عمل  با   ایزد شهرزادگاه من  باشد.چون شهر جدید وزیبایی است و از پتانسیل خوبی برای پیشرفت برخوردار است.

به نقل از وبلاگ اباصلت بینایی وکیل دعاوی


تگ ها


آلودگی رودخانه

1 نظر ثبت شده
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ حسينيoo در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ :
ﺑﺎﺳﻠﺎﻡ ﻭﺧﺪﺍﻗﻮﺕ.ﻭﺍﻗﻌﺎﺣﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻜﺮﻭﻳﺎﺩﻛﺎﺭﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﻛﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻨﺎﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻜﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﺩﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺎﻥ ﺟﻲ?ﺑﻮﻱ ﺗﻌﻔﻦ ﻓﺎﺿﻠﺎﺏ ﻭﻭﻭﻭﻭ,....ﺍﺩﻡ ﺭﻭ ﻏﻤﻜﻴﻦ ﻭﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ.ﺟﺎﺩﺍﺭﻩ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺑﻔﻜﺮﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭﺍﻳﻨﺪﻛﺎﻥ ﺍﺯﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ.ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ.ﻳﺎﺣﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ.