ارتقای درجهارتقای درجه شهرداری ایزدشهر

[۱۳۹۴/۱۱/۴]- با عملکرد مناسب اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم ایزدشهر و تلاش های ایشان و عوامل ذیربط ،ارتقاء درجه شهرداری از 3 به 5 بعنوان یکی از اهداف کیفی مدیریت شهری محقق گردید