خان طوماناولین شهید مدافع حرم شهرستان نور در خان طومان

[۱۳۹۵/۲/۱۸]-خبرها از حلب سوریه حکایت از شهادت تقریبا ۱۵ شهید از استان مازندران در محاصره خان طومان دارد.