درایت شورااجرای مسابقه محلی بورده کا در ایزدشهر

[۱۳۹۴/۶/۱۱]-اجرای این برنامه در روز سه شنبه مورخ 94/6/17 ساعت یازده صبح در گلستان 54، زمین ورزشی آزادی انجام خواهد گرفت.