دلکدهمجموعه خانوادگی نازدلکده

[۱۳۹۴/۱۱/۹]-ویلایی متشکل از ۳ خانه که درهم آمیخته اند ، یک خانه اصلی و دو خانه فرعی . خانه ای برای تعطیلات ، استراحت و گردهم آمدن مجموعه خانواده ...