سوء مدیریتبی اهمیت بودن جان و رفاه شهروندان یا عدم نظارت و ضعف مدیریت؟

[۱۳۹۴/۹/۱۹]-پس از بررسی پل های عابر پیاده در سطح شهر ایزدشهر و عدم رسیدگی مسئولین حتی به پیش پا افتاده ترین مشکلات آن، تنها به یک نکته اشاره می کنیم تا به میزان توجه آنان به رفاه مردم و نظارت بر شهر پی ببریم.