شهردارشهردار ایزدشهر ، شهردار نمونه در عرصه ترویج در فرهنگ کتابخوانی

[۱۳۹۴/۱۰/۷]-درجلسه انجمن کتابخانه های استان که با حضور استاندار مازندران ومدیران کل وفرمانداران برگزارشد از شهردار ایزدشهر به عنوان شهردار نمونه در عرصه ترویج فرهنگ کتاب خوانی تقدیر ویژه بعمل آمد