شهردای ایزدشهرعملکرد خوب شهرداری در زیباسازی بلوارها و فضای سبز شهری در آستانه سال نو

[۱۳۹۳/۱/۸]-عملکرد خوب شهرداری در زیباسازی بلوارها و فضای سبز شهری در آستانه سال نو