عملکرد شورابررسی عملکرد دوره چهارم شورای شهر و شهرداری ایزدشهر

[۱۳۹۵/۱۰/۲۸]-تقسیم عملکرد و فعالیت های دوره چهارم شورای شهر و شهرداری ایزدشهر به چند بخش عمده و بررسی و تحلیل هر بخش