قوانین شهر و شهرداریوظایف و اختيارات شوراي اسلامي شهر

[۱۳۹۴/۱۰/۲۵]-شرح وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر ، طبق مواد قانون وآيين نامه تشکيلات شوراهاي اسلامي