ایزدشهر -تجمع اعتراضی مردم ایزدشهر علیه غارت جنگل
بستن ورودی جنگل از دو سال گذشته به بهانه حفاظت توسط اداره منابع طبیعی سرپوشی برای قطع بی رویه و غیر اصولی درختان توسط ارگان های وابسته به آستان قدس رضوی شده است که با اعتراض اهالی و منتخبین شورای شهر ایزدشهر روبرو شد. گزیده اى از صحبت هاى رییس منابع طبیعى شهرستان نور و مردم معترض ایزدشهر به موضوع غارت جنگل توسط ارگان ها ٩ خرداد

هنوز نظری ثبت نشده, شما اولین نظر این مطلب را ثبت کنید