تجمعتجمع اعتراضی مردم ایزدشهر علیه غارت و قطع بی رویه درختان جنگل

[۱۳۹۶/۳/۱۰]-بستن ورودی جنگل از دو سال گذشته به بهانه حفاظت توسط اداره منابع طبیعی سرپوشی برای قطع بی رویه و غیر اصولی درختان توسط ارگان های وابسته به آستان قدس رضوی شده است که با اعتراض اهالی و منتخبین شورای شهر ایزدشهر روبرو شد.