مسابقه بوردکاگزارش تصویری مسابقه بوردکا در ایزدشهر

[۱۳۹۴/۶/۲۰]-این برنامه شاد و آموزشی در روز سه شنبه مورخ 94/6/17 ساعت یازده صبح در گلستان 54، زمین ورزشی آزادی برگزارشد.