آب گرفتگی معابرپروژه هدایت آب های سطحی

[۱۳۹۴/۱۰/۱۸]-شهر ایزدشهر در بحث آبگرفتگی در سطح شهر از وضعیتی به مراتب حادتر از شهرها و حتی روستاهای اطراف برخوردار است و مسوولین شهر با اجرای چند پروژه هدایت آب های سطحی همچنان در تلاش برای رفع این مشکل هستند.

مسوولین همچنان ناتوان در جلوگیری از آبگرفتگی در معابر شهر ایزدشهر

[۱۳۹۴/۷/۲۵]-شهر ایزدشهر در بحث آبگرفتگی در سطح شهر از وضعیتی به مراتب حادتر از شهرها و حتی روستاهای اطراف برخوردار است و مسوولین شهر با صرف هزینه های چندباره همچنان در رفع این مشکل عاجزند.