مروارید خزرسایه تخریب بر سرساخت و ساز های مروارید خزر

[۱۳۹۴/۳/۱۰]- با صدور حکم دادستانی؛ از امروز صبح تخریب ساخت و ساز های غیر قانونی هتل مروارید خزر که منجر به تصرف اراضی ساحلی شده بود آغاز شد