ماده صدماده صد در شهرداری ها

[۱۳۹۴/۱۰/۸]-ماده صد در شهرداری ها یکی از کمیسیون های مهم در شهرداری ها بوده و امروز یکی از منابع مهم درآمدی در شهرداریها نیز محسوب میشود.